Lees hier onze privacy statement als PDF

PRIVACY STATEMENT River Makelaardij B.V.

Waarom dit privacy statement?
Ten behoeve van onze dienstverlening verwerken wij jouw persoonsgegevens. Wij hechten veel
belang aan jouw privacy en we zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met deze
persoonsgegevens omgaan. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de
wettelijke bepalingen zoals de Wet bescherming persoonsgegevens, en per 25 mei 2018 de
Algemene Verordening Gegevensbescherming, voorschrijft. In dit privacy statement willen wij je
hierover nader informeren.

Toepasselijkheid privacy statement
In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens door
of vanwege River Makelaardij b.v. en heeft alleen op het gebruik van persoonsgegevens van haar
klanten en bezoekers van de website.
Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden, zoals bijvoorbeeld websites of
apps waarnaar River Makelaardij b.v. op haar website en in haar mailingen naar verwijst. River
Makelaardij B.V. adviseert het privacy beleid van deze derden op de betreffende websites te
raadplegen.

Identiteit River Makelaardij b.v.
River Makelaardij b.v. is de verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens
en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit privacy
statement wordt informatie verstrekt over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens
door of vanwege River Makelaardij b.v.
River Makelaardij b.v. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62137789. River
Makelaardij b.v. is gevestigd en kantoorhoudend in 1078 GK Amsterdam aan de Scheldestraat 26, en
bereikbaar via het e-mailadres info@rivermakelaardij.nl.

Op welke manier verzamelen wij persoonsgegevens?
River Makelaardij b.v. kan op de volgende manieren informatie van jou ontvangen:
• Direct van jou: bijvoorbeeld door een overeenkomst met ons aan te gaan, als je per e-mail,
telefoon of schriftelijk contact opneemt met ons, of door je te abonneren op onze nieuwsbrief.
• Via eigen website: voor onder andere de uitoefening, verbetering en registratie van onze
dienstverlening verzamelen wij via onze website verschillende gegevens, onder meer door het
gebruik van cookies.
• Via derden: wij kunnen gebruik maken van de diensten van derden. Deze derden treden dan in
opdracht van River Makelaardij b.v. op. Dit privacy statement is mede van toepassing op de
gegevens die worden verzameld via deze derden, wanneer zij als verwerker voor River
Makelaardij b.v. optreden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verzameling van gegevens die
niet in opdracht van River Makelaardij b.v. plaatsvindt. We verwijzen je in dit verband naar het
privacy beleid van deze betreffende derden.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
River Makelaardij b.v. kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de
diensten van River Makelaardij b.v., en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier
op de website aan River Makelaardij b.v. verstrekt. River Makelaardij b.v. kan de volgende
persoonsgegevens verwerken:
• Contact- en accountgegevens – zoals door jou verstrekte naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en inloggegevens.
• Betalings- en factuurgegevens – indien je een overeenkomst met ons aangaat hebben wij
voor de financiële afhandeling je bankgegevens nodig.
• Website gegevens – zoals IP-adres, verkeer- en locatiegegevens en informatie over het
gebruik van onze website(s).

Voor welke doeleinden verzamelen wij jouw persoonsgegevens?
River Makelaardij b.v. gebruikt verkregen persoonsgegevens in eerste instantie ter uitvoering van de
overeenkomst die wij sluiten met de klant in het kader van de verkoop/aankoop of verhuur van een
object en voor de interne administratie. Meer specifiek vragen wij je om jouw persoonsgegevens met
ons te delen voor de volgende doeleinden:
• Ten behoeve van het aangaan, onderhouden en verbeteren van de contractuele relatie met
haar (potentiele) klanten, of voor het verbeteren van de diensten en producten.
• Voor het toepassen en uitvoeren van wettelijke verplichtingen.
River Makelaardij b.v. kan nieuwsbrieven versturen per e-mail. Wanneer je geen nieuwsbrief meer
wenst te ontvangen, kun je gebruik maken van de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief.
Persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hetgeen hierboven
omschreven.

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?
River Makelaardij b.v. kan je persoonsgegevens delen met aan River Makelaardij b.v. gelieerde
ondernemingen, haar opdrachtgevers, onderaannemers (zoals verwerkers) die namens ons diensten
verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties.
River Makelaardij b.v. kan gehouden zijn je gegevens te verstrekken vanwege een op River
Makelaardij b.v. rustende wettelijke verplichting en/of naar aanleiding van verzoeken daartoe van
autoriteiten.
River Makelaardij b.v. heeft hiervoor de nodige organisatorische en contractuele maatregelen
genomen om te waarborgen dat de persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd in lijn met
Europese en Nederlandse wetgeving.

Welke cookies plaatsen wij?
Onze website maakt gebruik van cookies, waarmee technische informatie wordt opgeslagen. Cookies
zijn kleine informatiebestanden die een website op jouw apparaat achterlaat, waarmee jouw
activiteiten binnen onze website gevolgd wordt. Het betreft bijvoorbeeld:
• het IP-adres van de bezoeker;
• de datum en tijd van het bezoek;
• de URL van de verwijzende site (de site waarvan de bezoeker afkomstig is);
• de op onze website bezochte pagina‘s;
• informatie over de gebruikte browser (type en versie, besturingssysteem, etc.).
Technische informatie en cookies worden door ons gebruikt om jouw bezoek op de website te
vergemakkelijken en de prestaties en gebruikerservaring van de website te optimaliseren. Cookies
kunnen zowel door River Makelaardij b.v. zelf worden geplaatst als door andere partijen met wie
River Makelaardij b.v. samenwerkt. Hieronder vind je een overzicht van soorten cookies die geplaatst
worden via de River Makelaardij b.v. website:

Functionele cookies
River Makelaardij b.v. plaatst cookies die noodzakelijk zijn om de website naar behoren te laten
functioneren en een gevraagde dienst te leveren. Deze cookies worden gebruikt om bepaalde
gebruikers- en voorkeursinstellingen te bewaren, eventuele inloggegevens op te slaan en om het
gebruikersgemak van de website te optimaliseren.

Analytische cookies
River Makelaardij b.v. maakt gebruik van analytische cookies, zoals de cookies van Google Analytics,
waarmee informatie wordt verzameld over het gebruik van de website. Hiermee wordt o.a. het
aantal websitebezoekers, de bezochte pagina’s en duur van hun verblijf vastgelegd. De verzamelde
gegevens worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren en de inhoud van de website
optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeften van de gebruikers.
River Makelaardij b.v. heeft voor het gebruik van Google Analytics een bewerkersovereenkomst met
Google gesloten. Deze overeenkomst zorgt ervoor dat de cookies van Google Analytics op de meest
privacy vriendelijke manier zijn ingesteld. River Makelaardij b.v. heeft Google geen toestemming
gegeven om via River Makelaardij b.v. verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
De Privacy Policy van Google kunt u hier inzien.

Tracking- of advertentiecookies
Tracking cookies zijn cookies die gegevens verzamelen over het (internet) gedrag van de gebruiker
van de website. Deze tracking cookies worden gebruikt om de gebruiker optimaal gebruik te kunnen
laten maken van onze website. Zo worden deze cookies gebruikt om informatie over het bezoek vast
te leggen zodat relevante informatie bij een volgend bezoek voor het gemak van de gebruiker kan
worden gebruikt door bijvoorbeeld het al invullen van formulieren of aanbieden van advertenties die
passen bij het (zoek)profiel van de gebruiker.
De Privacy Policy van Google kunt u hier inzien.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser
opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt
verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites,
niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.
Hoe lang bewaren we jouw gegevens?
River Makelaardij b.v. bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de
overeenkomsten en in ieder geval niet langer dan 5 jaar nadat de overeenkomst is beëindigd, tenzij
dit noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Welke rechten heb jij?
U dient er zelf voor te zorgen dat River Makelaardij b.v. over de juiste persoonsgegevens beschikt.
Via het e-mailadres info@rivermakelaardij.nl kunt u schriftelijk bezwaar maken tegen gebruik van
bepaalde gegevens door River Makelaardij b.v., of verzoeken om inzage in, correctie en/of
verwijdering van uw (persoons)gegevens. Op schriftelijk verzoek zullen eventuele, door u
medegedeelde correcties, worden verwerkt. River Makelaardij b.v. zal zo snel mogelijk, maar binnen
vier weken, op uw verzoek reageren.
Klachten over het gebruik van persoonsgegevens kunnen gericht worden aan River Makelaardij b.v.
of aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe beveiligen we jouw persoonsgegevens?
River Makelaardij b.v. neemt de bescherming van persoonsgegevens uiterst serieus en neemt
passende fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Mocht u toch de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, of als u meer informatie wenst over de beveiliging van uw persoonsgegevens, kan contact
worden opgenomen met River Makelaardij b.v. via info@rivermakelaardij.nl.

Wijzigingen
Wij kunnen ons privacy beleid wijzigen. Wijzigingen in ons privacy beleid zullen wij aanpassen in dit
privacy statement. We adviseren daarom om met regelmaat ons actuele privacy statement te
bestuderen ten aanzien van wijzigingen.

Vragen, opmerkingen, klachten
Indien je vragen, opmerkingen of klachten hebt naar aanleiding van dit privacy statement of over de
wijze waarop River Makelaardij b.v. omgaat met jouw persoonsgegevens, dan kun je per e-mail
contact met ons opnemen via info@rivermakelaardij.nl.