Amsterdam – Piet Gijzenbrugstraat 13II/III
Koopprijs: € 650.000,- k.k.
Oppervlakte: 105 m2
Aantal slaapkamers: 2
Aantal kamers: 3
Status: Beschikbaar
Bouwjaar: 1933
Inhoud: 334 m3

*English text below*

Royaal en uniek ontwikkelingsobject in de Hoofddorppleinbuurt, naar eigen smaak in te delen dubbel bovenwoning van ca. 83m², gelegen op EIGEN GROND!

Er is een vergunning afgegeven voor bestemming wonen en uitbouw achterzijde van de derde verdieping, waarmee het appartement vergroot kan worden naar ca. 105m² GO.

Omgeving:
Deze bovenwoning is gelegen aan een van de meest populaire straten van de Hoofddorppleinbuurt en ligt daarmee in een zeer geliefde woonomgeving binnen stadsdeel Amsterdam Zuid. Op loopafstand bevinden zich diverse buurtwinkels, supermarkten en gezellige horecagelegenheden aan en rondom het Hoofddorpplein, de Zeilstraat en de Amstelveenseweg. Het beroemde Vondelpark en Rembrandtpark bevinden zich slechts op 10 minuten loop afstand. Ook het Amsterdamse Bos is goed bereikbaar met de fiets. Daarnaast zijn er diverse sportvoorzieningen in de directe omgeving te vinden.

Bereikbaarheid:
Het appartement ligt op 10 fietsminuten van het centrum. Openbaar vervoervoorzieningen zijn ruimschoots aanwezig (tram 2 direct naar centraal station of bus 15 naar NS stations Sloterdijk en Zuid) en met de auto is de Ring A10 gemakkelijk en goed te bereiken, waardoor men al binnen 15 minuten op Schiphol staat. Een parkeer- en bezoekersvergunning kan snel via de gemeente aangevraagd worden.

Indeling:

Begane grond:
Gezamenlijk trappenhuis met I-hoog.

Tweede verdieping:
U komt binnen in de hal van de woning die toegang geeft tot alle vertrekken. Aan de voorzijde ligt de woonkamer met erker, waardoor er veel lichtinval is. Aan de achterzijde van het appartement liggen twee ruime en zeer lichte slaapkamers en de keuken. Beide slaapkamers hebben openslaande deuren naar het balkon, gelegen op het oosten.

Derde verdieping:
Oude bergingen waarvan de bestemming is omgezet naar woonruimte.

Wijziging splitsing 2022:
Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de tweede en derde verdieping met eigen opgang vanaf de eerste verdieping van het gebouw.
In diezelfde akte is geregistreerd dat op het platte dak aan de achterzijde van het gebouw van de derde verdieping mag worden uitgebouwd, de VvE heeft hier al toestemming voor gegeven.

Bijzonderheden:
– Gelegen op EIGEN GROND;
– De VvE bestaat uit 3 appartementsrechten;
– De VvE is in eigen beheer;
– Service kosten ca. € 84,34 per maand;
– Er is een vergunning afgegeven voor bestemming wonen en voor een uitbouw van de derde verdieping;
– Gesplitst als dubbel boven woning;
– Gesplitst met toegangsdeur vanaf de eerste verdieping;
– VvE geeft toestemming voor uitbouw achterzijde van de derde verdieping;
– NEN2580/BBMI meetrapport aanwezig van huidige staat en van na de uitbouw;
– NEN2580/BBMI meetrapport met uitbouw is vanaf de bouwtekening gemaakt;
– Verkoop geschiedt onder voorbehoud gunning verkoper;
– Project notaris: Legal Loyalty, Karin Brons;
– De koopovereenkomst zal worden opgemaakt volgens het model van de Ring Amsterdam, waarin additioneel een niet- bewoners-, asbest-, as is, where is- en ouderdomsclausule worden opgenomen;
– Oplevering kan snel.

Toelichtingsclausule BBMI/NEN-2580:
De gebruiksoppervlakte is berekend conform de branche vastgestelde BBMI/NEN 2580- norm. De oppervlakte kan derhalve afwijken van vergelijkbare panden en/of oude referenties. Dit heeft vooral te maken met deze (nieuwe) rekenmethode. Koper verklaart voldoende te zijn geïnformeerd over de hiervoor bedoelde normering. Verkoper en diens makelaar doen hun uiterste best de juiste oppervlakte en inhoud te berekenen aan de hand van eigen metingen en dit zoveel mogelijk te ondersteunen door het plaatsen van plattegronden met maatvoering. Mocht de maatvoering onverhoopt niet (volledig) overeenkomstig de normering zijn vastgesteld, wordt dit door koper aanvaard. Koper is voldoende in de gelegenheid gesteld de maatvoering zelf te (laten) controleren. Verschillen in de opgegeven maat en grootte geven geen der partijen enig recht, zo ook niet op aanpassing van de koopsom. Verkoper en diens makelaar aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid in deze.

———————————————————————————————————–
* English text*

Spacious and unique development object in Hoofddorppleinbuurt, to be divided according to your own taste, double upper house of approx. 83m², located on OWN GROUND!

A permit has been issued for residential use and an extension to the rear of the third floor, with which the apartment can be enlarged to approx. 105m² GO.

Surroundings:
This upstairs apartment is located on one of the most popular streets of the Hoofddorppleinbuurt and is therefore located in a very popular residential area within the Amsterdam South district. Within walking distance are various local shops, supermarkets and cozy restaurants on and around Hoofddorpplein, Zeilstraat and Amstelveenseweg. The famous Vondelpark and Rembrandtpark are only a 10-minute walk away. Also the Amsterdamse Bos is easily accessible by bicycle. In addition, there are various sports facilities in the immediate vicinity.

Accessibility:
The apartment is 10 minutes by bike from the center. Public transport facilities are amply available (tram 2 directly to central station or bus 15 to NS stations Sloterdijk and Zuid) and the Ring A10 is easy to reach by car, so you can be at Schiphol within 15 minutes. A parking and visitor permit can be applied for quickly via the municipality.

Layout:

Ground floor:
Joint staircase with the first floor.

Second floor:
You enter the apartment through the hall, which gives access to all rooms. At the front is the living room located with bay window, so there is a lot of light. At the rear of the apartment are two spacious and very bright bedrooms and the kitchen. Both bedrooms have patio doors to the balcony, facing east.

Third floor:
Old storage areas for which the destination has been converted into living space.

Change ‘splitsingsakte’ 2022:
The apartment right, entitling to the exclusive use of the house located on the second and third floors with its own entrance from the first floor of the building.
In the same deed it is registered that the apartment, on the roof at the rear of the building of the third floor may be expanded, the VvE has already given permission for this.

Particularities:
– Located on OWN LAND;
– The VvE consists of 3 apartment rights;
– The VvE is under own management;
– Service costs approx. € 84,34 per month;
– A permit has been issued for residential use and for an extension of the third floor;
– Split as a double above house;
– Split with access door from the first floor;
– VvE gives permission for expansion at the rear of the third floor;
– NEN2580/BBMI measurement report present of the current state and after the expansion;
– NEN2580/BBMI measurement report with extension has been made from the construction drawing;
– Sale is subject to the seller’s award;
– Project notary: Legal Loyalty, Karin Brons;
– The purchase agreement will be drawn up according to the Amsterdam Ring model, which will additionally include a non-resident, asbestos, ash, where is and age clause;
– Delivery can be fast.

Explanation clause BBMI/NEN-2580:
The usable area is calculated in accordance with the BBMI/NEN 2580 standard established for the industry. The surface area may therefore differ from comparable buildings and/or old references. This is mainly due to this (new) calculation method. The buyer declares to have been sufficiently informed about the standards referred to above. The seller and his broker do their utmost to calculate the correct surface area and volume on the basis of their own measurements and to support this as much as possible by placing floor plans with dimensions. In the unlikely event that the dimensions have not been determined (fully) in accordance with the standards, this will be accepted by the buyer. The buyer has been given sufficient opportunity to check the dimensions himself or to have them checked. Differences in the specified size and size do not give either party any right, including an adjustment of the purchase price. The seller and his broker do not accept any liability in this regard.